Projekty

bar

Mapalu Paweł Łuniewski uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Obwodowy ster strumieniowy do zastosowania w jednostkach pływających” o nr POIR.01.01.01-00-0315/20, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt odpowiada na problem nieefektywnego wykorzystania sterów strumieniowych stosowanych obecnie w jednostkach pływających oraz negatywnych skutków oddziaływania na środowisko morskie.
Celem projektu jest opracowanie obwodowego steru strumieniowego do zastosowania w jednostkach pływających o napędzie mechanicznym, który poprzez wdrożenie do bieżącej działalności przyczyni się do podniesienia pozycji konkurencyjnej Wnioskodawcy.

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projekt: 3 559 534,47 zł.

logotypy

Mapalu Paweł Łuniewski realizuje projekt na podstawie umowy o dofinansowanie z Funduszy Europejskich wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Dotacja na zakup specjalistycznych usług doradczych.
Celem projektu jest możliwość skorzystania z nieodpłatnego badania potrzeb rozwojowych, realizowanego przez doświadczonych konsultantów z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi modelowania biznesowego. Gwarantowany jest dostęp do szerokiego wachlarza specjalistycznych usług umieszczonych w katalogu akredytowanych przez ARP firm doradczych (Instytucji Otoczenia Biznesu) oraz otrzymanie grantu w wysokości 50% ceny na zakup specjalistycznej usługi doradczej

Okres kwalifikowalności wydatków w Projekcie: 25.11.2020 – 30.11.2022

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 37.822,50 zł

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 30 750,00 zł

Dofinansowanie w kwocie 15 375,00 zł