Projekty

ZAPYTANIE OFERTOWE MAPALU/POIR/2023/01 – ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I LISTA RANKINGOWA

Przedmiot zamówienia: Usługa certyfikacji obwodowego steru strumieniowego, obejmująca potwierdzenie zgodności wyrobu w/w urządzenia opracowanego w ramach projektu B+R z przedstawioną przez Mapalu Paweł Łuniewski dokumentacją. Celem niniejszej procedury jest uzyskanie dokumentu będącego certyfikatem poświadczającym bezpośrednio zaobserwowany fakt zgodności wyrobu – obwodowego steru strumieniowego – z przedstawioną przez Zamawiającego dokumentacją oraz z otrzymanymi podczas wizyty Jednostki Certyfikującej, będącą członkiem Towarzystwa Klasyfikacyjnego zrzeszonego w International Association of Classification Societies, wynikami pomiarów charakterystyk w/w urządzenia. Uzyskanie w/w certyfikatu stanowi podstawę wdrożenia innowacji produktowej w postaci obwodowego steru strumieniowego na rynek.

Ogłoszenie o Zapytaniu ofertowym nr MAPALU/POIR/2023/01 w Bazie Konkurencyjności http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie interenetowej Mapalu Paweł Łuniewski miało miejsce dnia 21.11.2023 r. o godzinie 9:00. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 30.11.2023 r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert miało miejsce w siedzibie Mapalu Paweł Łuniewski przy ulicy Harcerskiej 17a w Redzie (84-240) dnia 30.11.2023 r. o godzinie 11:00.

Lista rankingowa:
1. Lloyd’s Marine Register Polska Sp. z o.o.

W postępowaniu wziął udział tylko jeden oferent – Lloyd’s Marine Register Polska Sp. z o.o. – spełniając wszystkie wymogi formalne oraz uzyskując 100 punktów na 100 punktów możliwych do uzyskania (oferowana cena netto za realizację zamówienia wyrażona w polskich złotych – 90 pkt; czas wykonania usługi od chwili przekazania przez zamawiającego dokumentacji technicznej = 7 dni kalendarzowych – 10 pkt).
Przedstawiona przez w/w/ oferenta cena netto/brutto: 13000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych).

Ogłoszenie i treść Zapytania ofertowego nr MAPALU/POIR/2023/01 wraz z załacznikami znajduje się pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/180734?sekcja=ogloszenie

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr MAPALU/POIR/2023/01 znajduje się pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/180734?sekcja=oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE MAPALU/POIR/2023/01

Przedmiot zamówienia: Usługa certyfikacji obwodowego steru strumieniowego, obejmująca potwierdzenie zgodności wyrobu w/w urządzenia opracowanego w ramach projektu B+R z przedstawioną przez Mapalu Paweł Łuniewski dokumentacją. Celem niniejszej procedury jest uzyskanie dokumentu będącego certyfikatem poświadczającym bezpośrednio zaobserwowany fakt zgodności wyrobu – obwodowego steru strumieniowego – z przedstawioną przez Zamawiającego dokumentacją oraz z otrzymanymi podczas wizyty Jednostki Certyfikującej, będącą członkiem Towarzystwa Klasyfikacyjnego zrzeszonego w International Association of Classification Societies, wynikami pomiarów charakterystyk w/w urządzenia. Uzyskanie w/w certyfikatu stanowi podstawę wdrożenia innowacji produktowej w postaci obwodowego steru strumieniowego na rynek.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:

– Miejsce realizacji tej Usługi stanowi siedziba Zamawiającego – Mapalu Paweł Łuniewski,
ul. Harcerska 17a, 84-240 Reda, woj. pomorskie.

– Usługa zostanie zrealizowana po podpisaniu Umowy o udzielenie zamówienia, jednak nie później niż 22 grudnia 2023 roku.

Składanie i otwarcie ofert:

– Termin i sposób składania ofert: rozpoczęcie składania ofert wyznacza się na dzień 21.11.2023, 9:00, zakończenie składania ofert wyznacza się na dzień 30.11.2023, 10:00; Baza Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl lub e-mail: pawel.luniewski@mapalu.pl

– Termin i sposób otwarcia ofert: 30.11.2023, 11:00, Baza Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl i e-mail: pawel.luniewski@mapalu.pl

Niniejsze Zapytanie ofertowe udzielane jest w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „Obwodowy ster strumieniowy do zastosowania w jednostkach pływających”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw, Konkurs 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 1_2020 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nr POIR.01.01.01-00-0315/20).

Pełna treść Zapytania ofertowego, szczegółowe informacje oraz załączniki do niniejszego Zapytania znajdują się na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w siedzibie Zamawiającego tj. Mapalu Paweł Łuniewski, ul. Harcerska 17a, 84-240 Reda.

W okresie od 1.10.2020 do 31.05.2022 r. MAPALU Paweł Łuniewski realizuje projekt pn. „ Internacjonalizacja firmy MAPALU Paweł Łuniewski poprzez wzrost eksportu produktów w wyniku realizacji Branżowego Programu Promocji Budowa i wykańczanie budowli na lata 2020-2022”. Celem projektu jest zdobycie klientów na nowych rynkach, pozyskanie klientów na dużych imprezach targowych podczas spotkań B2B.

W ramach projektu Mapalu Paweł Łuniewski weźmie udział w misji wyjazdowej do Dubaju, Jacksonville (USA), Sztokholmu (Szwecja), Frankfurtu (Niemcy), Bergen (Norwegia), Herning (Dania), Turku (Finlandia) oraz uczestniczyć będzie jako wystawca w targach MosBuild 2022 w Moskwie.

Koszty kwalifikowane projektu to 206 300,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 154 725,00 zł.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, III oś priorytetowa, poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

bar

Mapalu Paweł Łuniewski uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Obwodowy ster strumieniowy do zastosowania w jednostkach pływających” o nr POIR.01.01.01-00-0315/20, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt odpowiada na problem nieefektywnego wykorzystania sterów strumieniowych stosowanych obecnie w jednostkach pływających oraz negatywnych skutków oddziaływania na środowisko morskie.
Celem projektu jest opracowanie obwodowego steru strumieniowego do zastosowania w jednostkach pływających o napędzie mechanicznym, który poprzez wdrożenie do bieżącej działalności przyczyni się do podniesienia pozycji konkurencyjnej Wnioskodawcy.

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projekt: 3 559 534,47 zł.

logotypy

Mapalu Paweł Łuniewski realizuje projekt na podstawie umowy o dofinansowanie z Funduszy Europejskich wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Dotacja na zakup specjalistycznych usług doradczych.
Celem projektu jest możliwość skorzystania z nieodpłatnego badania potrzeb rozwojowych, realizowanego przez doświadczonych konsultantów z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi modelowania biznesowego. Gwarantowany jest dostęp do szerokiego wachlarza specjalistycznych usług umieszczonych w katalogu akredytowanych przez ARP firm doradczych (Instytucji Otoczenia Biznesu) oraz otrzymanie grantu w wysokości 50% ceny na zakup specjalistycznej usługi doradczej

Okres kwalifikowalności wydatków w Projekcie: 25.11.2020 – 30.11.2022

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 37.822,50 zł

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 30 750,00 zł

Dofinansowanie w kwocie 15 375,00 zł